CashResults CV

Juridische dienstverlening | Contracten | Incasso | Procedures | Modelovereenkomsten ZZP-ers

Juridische dienstverlening middels inkoop juridische uren (snel, efficiënt en laag uurtarief).

  • Juridische dienstverlening welke op maat gesneden is voor ondernemers. Snel, efficiënt, doeltreffend, en een zeer concurrerend uurtarief.
  • Screening contracten, opstellen van contracten, algemene leverings- en verkoop voorwaarden, versturen sommatiebrieven (pre incasso), ingebrekestelling, uitbrengen dagvaardingen, voeren van procedures bij de rechtbanken.
  • Gerichte inkoop van juridische uren middels een pakket juridische dienstverlening welke past bij uw onderneming bespaart u op jaarbasis veel onnodige kosten.
  • Een uitgebreide juridische dienstverlening waar u direct uw voordeel mee kunt doen (zie button juridische dienstverlening zoals het hoort voor uw uurtarief).

Inkoop uren

Met het kiezen van een juridisch dienstenpakket welke past bij uw onderneming koopt u juridische bijstand in welke op maat is gesneden voor uw onderneming.

Werkwijze

Werkwijze

Middels inkoop juridische uren bent u altijd goedkoper uit dan wanneer u gebruik maakt van een losse opdracht. U bepaalt zelf immers middels de inschatting van uren welk een uurtarief wij kunnen hanteren. Hoe meer uren u inkoopt hoe lager ons uurtarief!

Alle in opdracht ontvangen dossiers worden door ons bestudeerd op juridische haalbaarheid en mogelijkheden tot een succesvolle afronding c.q. sluiting van het dossier. Dit komt erop neer dat, alle dossiers waarvan het advies wordt gegeven om geen onnodige extra kosten te maken c.q. sluiting dossier(s), ook geen honorarium wordt berekend maar enkel de eventueel gemaakte kosten betreffende leges, uittreksels, verschotten, deurwaarderskosten en eventuele NAW gegevens c.q. onderzoekskosten.

Het juridisch dienstenpakket bij inhuur is variabel en wordt voor de duur van het dienstenpakket bepaald. Inhuur van de diensten kan per dagdeel, dag, week, maand of maanden. Indien het een enkele losse opdracht betreft is het uurtarief € 200,00.

Opdrachtnemer zijn werkzaamheden bestaan uit;  het verlenen van juridisch advies, het bestuderen van dossiers, screening en opstellen contracten c.q. algemene voorwaarden, het versneld oplossen van juridische kwesties, incassowerkzaamheden c.q. het voeren van gerechtelijke procedures bij de rechtbanken, het versneld ten uitvoer brengen van gewezen vonnissen  in de meest uitgebreide zin van het woord. Voor inkoop juridische uren zie button juridische dienstverlening zoals het hoort.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Alle in opdracht ontvangen dossiers worden bestudeerd op juridische haalbaarheid en mogelijkheden tot een succesvolle afronding c.q. sluiting van het dossier. Dit komt erop neer dat, alle dossiers worden bestudeerd en waarvan het advies wordt gegeven om geen onnodige extra kosten te maken c.q. sluiting dossier(s), ook geen honorarium wordt berekend maar enkel de eventueel gemaakte kosten betreffende leges, uittreksels, verschotten, deurwaarderskosten en eventuele NAW gegevens.

Indien opdrachtgever kiest voor inhuur van de diensten  is opdrachtgever enkel het van te voren overeengekomen bedrag op basis van het gekozen juridisch dienstenpakket verschuldigd welke eventueel wordt vermeerderd met de gemaakte reiskosten op basis van kilometervergoeding. Het juridisch dienstenpakket bij inhuur is variabel en wordt voor de duur van het dienstenpakket bepaald. Inhuur van de diensten kan per dagdeel, dag, week, maand of maanden. Alle hieronder vermelde bedragen worden vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting.

Het incassotarief is als volgt opgebouwd:

– Over de eerste geïncasseerde € 2.950,-  15%

– Over het meerdere tot € 5.900,-  10%

– Over het meerdere tot € 14.750,-  8%

– Over het meerdere tot € 58.990,- 5%

– Over het meerdere boven € 58.990,- 3%

De juridisch dienstenpakketten zijn tot maximaal 24 maanden na ingangsdatum geldig en zijn als volgt opgebouwd:

– Juridisch diensten pakket extra small: € 299,00- 3 uur

– Juridisch diensten pakket small: € 850,00- 6 uur

– Juridisch diensten pakket medium: € 1.170,00- 9 uur

– Juridisch diensten pakket large: € 1.920,00- 16 uur

– Juridisch diensten pakket extra large: € 3.300,00- 30 uur

Er vind geen restitutie plaats van ingekochte uren c.q.  juridische dienstenpakketten. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het tijdig en compleet aanleveren van stukken c.q. gevraagde dossiers. Onder een succesvol resultaat wordt ook verstaan  dat, door tussenkomst c.q. bemiddeling, onderhandeling, afwikkeling van zaken, rechtstreeks aan de opdrachtgever is betaald of  betaald wordt, betalingstoezegging wordt gedaan, opdrachtgever het verschuldigde incassotarief in rekening wordt gebracht.

Indien na sommatie, bemiddeling  c.q. in opdracht gegeven dossier(s) betaling bij opdrachtgever plaatsvindt, dan dient deze betaling in eerste plaats ter voldoening van de gemaakte kosten van opdrachtnemer, vervolgens van de voor  opdrachtgever gedane uitgaven (verschotten) en daarna van de overige verschuldigde bedragen. Verder is opdrachtgever gehouden om alle zaken die zijn uitbesteed aan opdrachtnemer  uitsluitend te laten verlopen c.q. afwikkelen door opdrachtnemer. Wanneer de opdrachtgever een uit handen gegeven dossier zelfstandig incasseert, zelfstandig regelt, zelfstandig terugneemt, of de te verrichten werkzaamheden belemmerd, terwijl de kwestie reeds bij opdrachtnemer is ondergebracht ter bemiddeling c.q. afwikkeling, is de opdrachtgever gehouden de reeds gemaakte kosten op basis van het uurtarief (pakketkeuze) te betalen. Indien het een enkele losse opdracht betreft is het uurtarief € 200,00. Honorarium, deurwaarderskosten en verschotten zijn preferent en dienen direct verrekend te worden.

Reclames naar aanleiding van door opdrachtnemer verzonden declaraties dienen schriftelijk binnen uiterlijk acht dagen na ontvangst van de declaratie te geschieden onder vermelding van reden en bezwaar. Na voornoemde termijn wordt de opdrachtgever geacht zijn recht tot reclame te hebben verwerkt.

Opdrachtnemer zijn werkzaamheden bestaan uit;  het verlenen van juridisch advies, het bestuderen van dossiers, management, het versneld oplossen van juridische kwesties, incassowerkzaamheden c.q. het voeren van incassoprocedures, het versneld ten uitvoer brengen van gewezen vonnissen  in de meest uitgebreide zin van het woord. Direct na een gewezen vonnis neemt opdrachtnemer zowel telefonisch als schriftelijk contact op met de wederpartij om te zien in hoeverre de kwestie zonder tussenkomst van een deurwaarder kan worden geregeld. Indien de wederpartij niet akkoord wil gaan met een versnelde procedure (hetgeen uiteraard kostenbesparend is) zal opdrachtnemer in overleg met de plaatselijke deurwaarder een plan de campagne maken om te komen tot een versnelde afwikkeling van zaken. Uiteraard blijft in deze de verantwoordelijkheid liggen bij opdrachtnemer en deze zal erop blijven toezien dat de kwestie in ieders belang zo snel mogelijk wordt afgewikkeld.

Opdrachtgever dient opdrachtnemer onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen in het dossier als gevolg van ontvangen betalingen, het verzenden van creditnota´s, het terug nemen van zaken of anderszins een omstandigheid die een verandering in de opdracht teweeg brengt. Bij verzuim van de opdrachtgever is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen en schades.

Betalingen van declaraties dienen te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van zeven dagen is opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment in verzuim treden de wettelijke rente plus alle aan de incasso verbonden kosten verschuldigd, zulks met een minimum van € 150,00 te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.